กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนพดล น้อยเหนื่อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอลิสา แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย